Informacje

Informacje
09 Grudzień 2019

Enea - planowane wyłączenia w dniach:...

w godzinach: 10 gru 09:00 - 10 gru 11:00, 13 gru 12:00 - 13 gru 14:00, miejscowości: Miodnica od 84a do 119, działki 24/7, 31, 37/2, 38/3, 42/3, /4, 77/1, /11, owczarnia, Gorzupia, Gorzupia Dolna, Dybów,...

09 Grudzień 2019

Informacja Komendanta Jednostki...

Komendant JW. 5430 informuje, że w dniach 09.12 - 15.12.2019 r., na terenie jednostki, strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane w n/w terminach: Kierunek Karliki: w dniu 10.12.2019 r. od godz. 08.00 do godz....

06 Grudzień 2019

Weź udział w konkursie

Ilustracja do informacji: Weź udział w konkursie

04 Grudzień 2019

Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki...

Ilustracja do informacji: Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żagań

Miło nam poinformować, iż Gmina Żagań obecnie realizuje projekt finansowany ze środków UE, pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań” ...

02 Grudzień 2019

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA...

Ilustracja do informacji: KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU w związku z określeniem obszaru skażonego afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie powiatu żagańskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 30 listopada 2019 r. rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie...

29 Listopad 2019

UWAGA ASF!

Ilustracja do informacji: UWAGA ASF!

zobacz wszystkie informacje

Informacje

 
 
 
 1.  w godzinach: 10 gru 09:00 - 10 gru 11:00, 13 gru 12:00 - 13 gru 14:00, miejscowości: Miodnica od 84a do 119, działki 24/7, 31, 37/2, 38/3, 42/3, /4, 77/1, /11, owczarnia, Gorzupia, Gorzupia Dolna, Dybów, Gryżyce 1, 44, działka 301
 
Komendant JW. 5430 informuje, że w dniach 09.12 - 15.12.2019 r., na terenie jednostki, strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane w n/w terminach:

Kierunek Karliki:
 • w dniu 10.12.2019 r. od godz. 08.00 do godz. 23.00,
 • w dniu 11.12.2019 r. od godz. 08.00 do godz. 23.00,
 • w dniu 12.12.2019 r. od godz. 08.00 do godz. 23.00,
 • w dniu 13.12.2019 r. od godz. 08.00 do godz. 16.00,
Kierunek Świętoszów:
 • w dniu 10.12.2019 r. od godz. 08.00 do godz. 23.00,
 • w dniu 11.12.2019 r. od godz. 08.00 do godz. 23.00,
 • w dniu 12.12.2019 r. od godz. 08.00 do godz. 23.00,
Informacje dodatkowe:
 • w dniach 09 - 14.12.2019 r. w sektorze A Karliki prowadzone będą całodobowe zajęcia taktyczne z użyciem środków pozoracji pola walki i środków dymnych;
 • w dniach 09 - 15.12.2019 r.  w sektorze D Świętoszów prowadzone będą całodobowe zajęcia taktyczne z użyciem środków pozoracji pola walki i środków dymnych;
 • w dniach 10 - 13.12.2019 r. w sektorze D Świętoszów Rzutnia granatów prowadzone będą zajęcia w rzucie granatem bojowym;
 • w dniu 09, 13.12.2019 r. w sektorze D Świętoszów wzg. Artyleryjskie odbędzie się wysadzanie MW z ubezpieczeniem miejscowym.
 
 
Strona internetowa OSPWL - ŻAGAŃ TERMINY STRZELAŃ (http://ospwlzagan.wp.mil.pl/pl/39.html)
 
 
Miło nam poinformować, iż Gmina Żagań  obecnie realizuje projekt finansowany ze środków UE, pn.:
„Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań”
 
Głównym celem projektu jest zmniejszenie poziomu odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych z obszaru Gminy Żagań, podlegających składowaniu.
 
Jest to znacząca inwestycja dla społeczności Gminy Żagań, ponieważ dotyczy segregacji odpadów komunalnych w wyniku budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), który będzie funkcjonował na terenie Gminy Żagań w miejscowości Dzietrzychowice.
 
PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Mieszkańcy będą mogli samodzielnie, w wybranym przez siebie momencie zawieźć tam m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble itp. Odpady przyjmowane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gromadzone będą w szczelnych, oznakowanych pojemnikach/kontenerach, posiadających zamknięcia. Stan techniczny urządzeń do zbierania odpadów oraz ilość gromadzonych w nich frakcji będzie na bieżąco monitorowany. Każdorazowo po włożeniu odpadów do pojemnika/kontenera będą one zamykane. Gromadzony gruz przykrywany będzie za pomocą plandek które zabezpieczą przed przemywaniem, rozmywaniem i rozwiewaniem odpadów. Nie będą powstawać wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów. W celu dodatkowego zabezpieczenia część pojemników usytuowana zostanie pod projektowaną wiatą.
 
Realizacja projektu przyczyni się do:
 • Zwiększenia poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazania do zagospodarowania (odzysku lub recyklingu) w stosunku do całości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy.
 • Poprawy jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Żagań poprzez utworzenie PSZOK w Dzietrzychowicach.
 •  Zwiększenia poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Żagań na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej, związanej z gospodarką odpadami.
 • Obniżenia  poziomu składowanych odpadów.
 • Zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
 • Poprawy jakości życia na obszarze Gminy Żagań, Powiatu Żagańskiego i Województwa Lubuskiego.
Gmina na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie w wysokości 343 718,72 zł.
 
Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Działania 4.2 Działania 4.2 Gospodarka odpadami. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.12.2019 r.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii  informuje, że w dniu 30 listopada 2019 r. rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego, na terenie powiatu żagańskiego określony został obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików.
 
Obszar ten obejmuje gminy: Brzeźnicę i część gminy Żagań położoną na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12  do granicy administracyjnej miasta Żagań, wyłączając miasto Żagań.
 
Na obszarze tym zakazuje się:
 1. przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu;
 2. wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
 3. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
 4. wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
 5. prowadzenia:
  a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
  b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru skażonego;
 6. wstępu do lasu;
 7. czasowo organizowania polowań.
Na obszarze tym nakazuje się:
 1. posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;
 2. przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
 3. skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
 4. używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
 5. zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żaganiu każdego upadku świń w gospodarstwach położonych na obszarze skażonym;
 6. stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 7. zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)(Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
 8. dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żaganiu;
 9. wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1,z późn. zm.);
 10. poszukiwania w celu znalezienia padłych dzików lub ich części, w których uczestniczą:
  a) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu lub wyznaczony przez niego pracownik powiatowego inspektoratu weterynarii,
  b) osoby, z którymi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu zawarł umowy cywilno – prawne, w celu realizacji zadań związanych z poszukiwaniem, zbieraniem i załadunkiem padłych dzików lub ich części,
  c) dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich,
  d) właściwy miejscowo nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarach lasów państwowych lub wyznaczony przez niego pracownik,
  e) Burmistrz, Wójt gminy właściwy ze względu na obszar skażony lub wyznaczony przez nich pracownik,
  f) właściwe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa lubuskiego,
 11. odstrzał sanitarny dzików na określonym obszarze i w terminach ustalonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu;
 12. niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami  i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu, położonego na obszarze skażonym;
 13. przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt  12, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń;
 14. odłów zwierząt łownych, przy czym sposób jego przeprowadzania oraz postępowania z odłowionymi zwierzętami, w tym czas, miejsce i termin ustala Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu
Ponadto na obszarze tym zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubskiego nakazuje się:
 1. nadleśniczym Powiatowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarze w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich, Prezydentowi, Burmistrzowi, Wójtowi gminy właściwemu ze względu na obszar skażony, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa lubuskiego:
  a) oczyszczanie terenu z padłych dzików lub ich części przez ich utylizację w zakładzie utylizacyjnym kategorii 1 lub postępowanie z padłymi dzikami lub ich częściami w sposób określony w art. 19 ust 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1),
  b) zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żaganiu wszystkich przypadków padnięć i podejrzeń afrykańskiego pomoru świń u dzików.
Wykonanie rozporządzenia Wojewody Lubuskiego powierza się właściwym miejscowo, ze względu na obszar skażony: Powiatowym Lekarzom Weterynarii, Starostom, Prezydentom, Burmistrzom, Wójtom, Komendantom Powiatowym Policji, Komendantom Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśniczym Nadleśnictw, a także zarządcom dróg oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, znajdujących się w całości lub części w obszarze skażonym.
 
Wykonanie rozporządzenia Wojewody Lubuskiego powierza się właściwym miejscowo, ze względu na obszar skażony: Powiatowym Lekarzom Weterynarii, Starostom, Prezydentom, Burmistrzom, Wójtom, Komendantom Powiatowym Policji, Komendantom Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśniczym Nadleśnictw, a także zarządcom dróg oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, znajdujących się w całości lub części w obszarze skażonym.
 
Załączniki:
 1. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego.
 2. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego.
 3. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego.
 4. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego.
 5. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego.
 6. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego.
DANE TELEADRESOWE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŻAGANIU
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu, ul. Szprotawska 30 B, 68-100  Żagań
Tel.: (68) 367-10-99,  fax: (68) 367-10-99,  e-mail: zagan~.~piw~@~wet~.~zgora~.~pl,
 
29.11.2019

ASF!

UWAGA ASF!

Partnerzy

Kontakt

Urząd Gminy Żagań
Numery do wszystkich działów znajdziesz w Kontakt
68 45 84 800
e-mail
ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań
Godziny pracy:
poniedziałek 7.00-16.00
wtorek-czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00

Napisz

Wyślij wiadomość do gminy. Wszystkie pola są wymagane.
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego